De preventieadviseur verstrekt advies, opvang en hulp aan personen binnen het bedrijf of instelling. Hij wordt bij voorkeur in deze laatste taak bijgestaan door één of meerdere vertrouwenspersonen. Preventieadviseurs ergonomie geven advies over het aanpassen van de techniek en de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie. De Belgische preventieadviseur en de Nederlandse preventiemedewerker lijken op het gebied van taken weinig van elkaar te verschillen. Toch zijn er verschillen en die lijken vooral in de opleiding te zitten.

De taak van preventieadviseur en preventiemedewerker arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne bestaat erin de werkgever en de werknemers raad te geven in verband met de veiligheid en de hygiëne van de werkplekken en arbeidsplaatsen. Zowel een preventieadviseur als ook de preventiemedewerker moet minimaal beschikken over een basiskennis over het welzijn op het werk. Naargelang de grootte van de ondernemingen en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de onderneming moeten er in België een verplichte aanvullende opleiding worden doorlopen. Om het vereiste niveau van de aanvullende scholing te bepalen, worden de bedrijven, instellingen en organisaties ingedeeld in verschillende groepen. Op basis van het aantal werknemers en de hoofdactiviteit worden bedrijven, instellingen en organisaties onderverdeeld in 4 groepen: A, B, C en D. Bedrijven van de groep D zijn bedrijven met minder dan 20 personeelsleden, waar de werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitoefent. Aanvullende opleidingen zijn verder in te delen naar groepen naar vereiste niveau’s: niveau I, II en III. Hoewel het in Nederland bij een basiskennis blijft wordt er wel een degelijke opleiding verwacht. De E-learning preventiemedewerker van SafetyNet Educations voldoet daaraan. In België wordt die aanvullende gedegen kennis dus verder opgedeeld in niveaus terwijl we dat in Nederland niet kennen.