De aanstaande Preventiemedewerker binnen een bedrijf of instelling moet de werkgever bijstaan bij het voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet. Binnen de cursus Preventiemedewerker moeten Arbo-gerelateerde onderwerpen dus ruimschoots aan bod komen en wordt van hem of haar verwacht dat de opgedane kennis vertaald wordt naar de eigen organisatie.

‘Dat organisaties nog steeds onvoldoende bekend zijn met de verplichting van het hebben van een Preventiemedewerker is in ieder geval al jammer’; aldus een reactie van SafetyNet Nederland als één van de aanbieders van deze opleiding ‘Volgens mij ligt daar een duidelijke taak voor SZW. Dat scheelt bij de inspectiedienst ook toezichtlast. Van de Preventiemedewerker wordt verwacht dat hij of zij kennis heeft over de huidige Arbowet- en regelgeving en vertaalt hij of zij deze binnen de eigen organisatie’.

Binnen de wetgeving zal hij natuurlijk zijn eigen rechten en plichten moeten kennen. Hij zal ook bekend moeten zijn met risico’s op de werkplek, inhoud moeten kunnen geven aan Risico-Inventarisatie en Evaluatie en een Plan van Aanpak kunnen opstellen, danwel hierbij directe betrokken zijn en dit plan kunnen bewaken. Dit betekent dat hij een goede kennis van de werkplekken moet hebben en over het veilig werken kunnen adviseren. Hij zal dus ook voorlichting en instructie moeten kunnen geven over Arbo-zaken. Overigens verdiept de student in opleiding zich beter in eigen tempo, zodat hij of zij per onderwerp de materie rustig op de eigen organisatie kan toepassen. Een cursus in de vorm van een e-learning is dan de meest optimale vorm om deze opleiding te volgen.

Voor meer info over de E-learning Cursus Preventiemedewerker.