In een bedrijfssituatie waar zowel vrachtwagens als heftrucks rijden en tegelijkertijd medewerkers zich een weg banen door de opslagplaatsen wil er helaas nog wel eens iets misgaan. Veel ongelukken kunnen echter voorkomen worden door het gebruik van een verkeersplan, voldoende voorlichting aan de werknemers en toezicht op het naleven van de veiligheidsregels.

Maakt u het wel eens mee dat werknemers met regelmaat en wellicht niet altijd even alert in de directe nabijheid van manoeuvrerende vrachtwagens en heftrucks lopen? Gelukkig maar dat ze op tijd gezien worden!

Terwijl ik zit na te denken over de inhoud van dit artikel komen op mijn computer twee nieuwe berichten binnen van arbeidsongevallen in de logistieke sector, waarvan één met dodelijke afloop. Het aantal incidenten en meldingsplichtige arbeidsongevallen op logistieke arbeidsplaatsen is nog altijd fors (te) hoog. En dat geldt zeker ook voor de vaak ernstige letselongevallen waarbij werknemers of derden het slachtoffer worden van ongewild contact met een voertuig (bijv. een bezoekende vrachtwagen) of een intern transportmiddel (bijv. een heftruck).

Het ongevalsonderzoek van de Inspectie SZW brengt doorgaans aan het licht dat in de meeste gevallen de risico’s rondom aanrijdgevaar niet of minstens onvoldoende worden gezien of in ieder geval niet de aandacht krijgen die het onderwerp zonder twijfel behoeft. Met regelmaat is er sprake van een gebrekkige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de afwezigheid van een doordacht verkeersplan. De beheersmaatregelen rondom aanrijdgevaar schieten nogal eens tekort.

De veiligheidsstrategie (arbeidshygiënische strategie) is feitelijk helder. Het scheiden van voetgangers en voertuigen heeft zonder twijfel voorrang (bijv. het realiseren van veiligheidsafstanden). En als dat redelijkerwijs niet kan, dan hebben doeltreffende collectieve beheersmaatregelen (bijv. fysieke aanrijdvoorzieningen) voorrang op individuele beheersmaatregelen, zoals het weren van onbevoegden. Veiligheids- en gezondheidssignalering (o.a. vloermarkeringen, verkeerstekens en -borden) en persoonlijke bescherming zoals hogezichtbaarheidskleding zijn de sluitposten voor de restrisico’s. De gekozen beheersmaatregelen kunnen uiteraard van technische en van organisatorische aard zijn.

Lay-out en verkeersplan
Door de nodige aandacht te schenken aan de lay-out van de logistieke arbeidsplaatsen, met een bijbehorend verkeersplan, is veel onheil te voorkomen. De verbindingswegen op de arbeidsplaats moeten zodanig gelegen en ingericht zijn dat zij veilig door voetgangers, voertuigen en interne transportmiddelen kunnen worden gebruikt. Voetgangers en voertuigen moeten voldoende bewegingsruimte hebben om veilig te kunnen bewegen en ‘afstand houden’ moet de gouden regel zijn. En komen ze dan toch in elkaars nabijheid? Dan geldt sowieso een snelheidsbeperking.

Verder lezen; kijk voor een abonnement op Chemische logistiek Magazine. Of ben je op zoek naar een E-learning Cursus preventiemedewerker?