Archives for certificaat

De preventieadviseur in Nederland en België verschillen van elkaar

De preventieadviseur verstrekt advies, opvang en hulp aan personen binnen het bedrijf of instelling. Hij wordt bij voorkeur in deze laatste taak bijgestaan door één of meerdere vertrouwenspersonen. Preventieadviseurs ergonomie geven advies over het aanpassen van de techniek en de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie. De Belgische preventieadviseur en de Nederlandse preventiemedewerker lijken op het gebied van taken weinig van elkaar te verschillen. Toch zijn er verschillen en die lijken vooral in de opleiding te zitten.

De taak van preventieadviseur en preventiemedewerker arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne bestaat erin de werkgever en de werknemers raad te geven in verband met de veiligheid en de hygiëne van de werkplekken en arbeidsplaatsen. Zowel een preventieadviseur als ook de preventiemedewerker moet minimaal beschikken over een basiskennis over het welzijn op het werk. Naargelang de grootte van de ondernemingen en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de onderneming moeten er in België een verplichte aanvullende opleiding worden doorlopen. Om het vereiste niveau van de aanvullende scholing te bepalen, worden de bedrijven, instellingen en organisaties ingedeeld in verschillende groepen. Op basis van het aantal werknemers en de hoofdactiviteit worden bedrijven, instellingen en organisaties onderverdeeld in 4 groepen: A, B, C en D. Bedrijven van de groep D zijn bedrijven met minder dan 20 personeelsleden, waar de werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitoefent. Aanvullende opleidingen zijn verder in te delen naar groepen naar vereiste niveau’s: niveau I, II en III. Hoewel het in Nederland bij een basiskennis blijft wordt er wel een degelijke opleiding verwacht. De E-learning preventiemedewerker van SafetyNet Educations voldoet daaraan. In België wordt die aanvullende gedegen kennis dus verder opgedeeld in niveaus terwijl we dat in Nederland niet kennen.

E-learning voor Certificaat Preventiemedewerker

De functie van Preventiemedewerker is in Nederland redelijk onbekend, terwijl, volgens de wet, ieder bedrijf of instelling ten minste één preventiemedewerker in dienst moet hebben. De werkgever mag de preventietaken bij minder dan 25 werknemers ook zelf uitvoeren, maar bij meer dan dit aantal dient er een speciaal persoon aangesteld te zijn. Deze medewerker dient zich binnen het bedrijf bezig te houden met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In ieder geval mag het bedrijf of instelling niet iemand van buiten de organisatie aanstellen als preventiemedewerker. Deze opgeleid persoon moet dus echt iemand zijn van binnen de eigen organisatie.

De preventiemedewerker kan dus een specialist zijn die speciaal voor deze functie is aangesteld. Of hij nu een HBO opleiding heeft genoten of een E-learning, wanneer hij of zij maar aantoonbaar opgeleid is voor de preventietaken. Ook als de werkgever het zelf doet dient hij of zij aantoonbaar over de juiste kennis en kunde te beschikken, zodat de preventietaken goed uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor is een E-learning een geschikt medium, zodat in eigen tijd en tempo deze kennis tot zich genomen kan worden.

Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld dus over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. Een van de taken van de preventiemedewerker is het adviseren van het management. Daarvoor heeft hij of zij naast kennis van zaken tevens communicatie-skills nodig. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker bovendien voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken. Het begint echter met goede kennis.

Kijk voor meer informatie over de e-learning op: klik hier.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us